Stormschade

WANNEER straks op 8 October, met den wedstrijd tegen Ajax, de meesten onzer na een langen tijd weer op ons veld verschijnen, zullen zij de overdekte tribune weer vinden in denzelfden toestand, zooals ze haar van ’t vorige seizoen kenden. Bovenstaande foto’s doen u echter zien, dat in dien tusschentijd ’t bouwwerk even een anderen stand heeft ingenomen.

Zooals wij reeds in het September-nummer van ons orgaan hebben meegedeeld, heeft ’n korte windhoos op een avond van een der laatste Augustusdagen de tribune met een ruk omvergeworpen. Als ge straks weer rustig – of misschien zenuwachtig – van uw plaats de wedstrijden volgt, dan kunt ge u haast niet voorstellen, dat het gevaarte zoo maarpardoes neergesmakt is geweest, waarbij dikke palen als rietjes zij gebroken. Het gevolg van de enorme kracht, die zoo’n windhoos kan teweegbrengen, vindt ge op de kiekjes duidelijk geïllustreerd. Slechts een klein stuk aan ’t eind heeft den niets ontzienden storm weerstand kunnen bieden. Verderop ligt de rugzijde van de tribune op den grond, waardoor u, er voor staande, tegen den onderkant der zitbanken, kunt aanzien. Doch op het andere uiteinde, het dichtst bij den Schieweg, heeft de wind schijnbaar het meeste vat gehad, want dit gedeelte is nogmaals omgeslagen, hetgeen de tweede foto goed weergeeft. ’t Lijkt wel iets op ’n wielerbaan in aanleg! Bij ’t hooren van de catastrophe hebben wij een bedenkelijk gezicht gezet en niet zonder reden. De wederopbouw kostte natuurlijk eenige weken tijds en als de competitieleiders (het programma was toen nog niet bekend) eens direct een thuiswedstrijd zouden vaststellen, konden we onze menschen niet eens ontvangen. Uit dit oogpunt beschouwd kwam het dus goed uit, dat wij pas op 8 October voor het eerst op het eigen veld spelen. Maar vooral voelden wij de financieele klap! Maar ja, daar was niet aan te doen. Het bestuur heeft dan ook niet bij de pakken neergezeten, doch geen tijd verspild en vlug gehandeld. Het werk is, na ’n gehouden aanbesteding, aan den laagsten inschrijver, de aannemersfirma Elfferich gegund, die in korten tijd aan de tribune haar gewone aanzien heeft teruggeven. Laten wij hopen, dat het geheel thans zoodanig in elkaar is gezet, dat zoo’n tweede strop ons niet meer kan overkomen en laat ons verder hopen, dat al onze leden en verdere kijkers in het aanstaand seizoen vanaf de herstelde tribune getuige mogen zijn van mooie, prettige en voor ons succesvolle wedstrijden.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl