De eerste VOCabulaire

VAN ONZE VOORZITTER
Het moet voor ieder lid van de R.C. & V.V. “V.O.C.” een diep betreurd moment zijn geweest toen enige jaren geleden moest worden besloten de uitgave van een clubblad stop te zetten.
Hoewel iedereen de belangrijke functie van een clubblad als contactmedium voor de leden, waarbij tevens in belangrijke mate het karakter van de vereniging kan spreken, ten volle erkende, bleek het niet mogelijk de continuering zeker te stellen.
Gelukkig kwam er enige tijd geleden vanuit een groep jongeren die ook al eerder bewijzen van hun organisatietalent hadden gegeven op eigen initiatief een tot in details goed afgerond voorstel om met dit “Vocabulaire” opnieuw van start te gaan.
Dat dit nieuwe begin plaats vindt in het jaar waarin de vereniging het 80-jarig bestaan herdenkt, moge getuigen van het jeugdig elan van een gelukkig ook in getal toenemend aantal leden, die zich in willen zetten voor V.O.C.
Moge de naamgeving van dit blad een voorteken zijn van de woordenschat van Redactie en alle leden van de vereniging, zodat ook daarin de waarborgen liggen voor de continuïteit van deze uitgave.

M. Castelein
voorzitter R.C. & V.V. “V.O.C.”

VOCABULAIRE

Dit is ‘em dan, onze eersteling. Als dit redactioneel artikel geschreven wordt zijn er ongeveer 2 maanden voorbij gegaan sinds het eerste initiatief voor een nieuw clubblad is genomen. In deze korte tijd hebben 24 adverteerders ja gezegd tegen dit initiatief en evenzovele leden en niet-leden hebben in stilte een financiële bijdrage geleverd. Dat is niet gering. En nu liggen we hier dan voor U, met een verhaal van M.W. die zich even afvraagt waarom er een clubblad moet zijn, met het enige goede antwoord op deze vraag van Barker, met de avonturen van E - J van Ierschot uit Australië die nu nog, zo lijkt het, per postduif op het redactie-adres zijn bezorgd, met een bezorgde K. Terluin, met ietwat verouderde wedstrijdverslagen, zonder OUR GANG, zonder het spannende verhaal De Dorpelingen, en zo kunnen we best nog even doorgaan. Dit zijn de kinderziektes van een eersteling. Wij weten nu nog niet hoe wij er bij de tweede of derde aflevering uit zullen gaan zien, maar wij hopen dat het voor U en voor ons een steeds prettiger verrassing zal zijn als VOCABULAIR door de brievenbus zal glijden.

N.B. Mochten er lezers zijn, die het met de strekking van een artikel niet eens zijn, dan kunnen zij te allen tijde met hun op schrift gestelde kritiek bij de redactie terecht. Open discussies worden niet uit de weg gegaan.

De Redactie

DE REDAKTIE WENST ALLE VOC’ers EEN VOORSPOEDIG 1975. “VOCABULAIRE” Officieel orgaan der R.C. & V.V. “V.O.C.”

Redactie: Luuk Bannink, Laurens Janvier, Charles Muestege, Robert Mol en Rob de Widt

Copy-adres: Obrechtlaan 10, Rotterdam-3013
Administratie: van Houtenstraat 6b, Rotterdam-3004

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl