Clubgenooten!

Vijf oorlogsjaren liggen achter ons. Jaren van terreur en deportatie, van leed en ellende, voor geheel ons volk. Ook onze vereeniging – kleine schakel in dat groote geheel – bleef niet onberoerd. Behalve dat onze cantine, onze kleedlokalen en onze tribunes den oorlog niet overleefden, hebben wij het verlies van enkele van onze allerbeste leden te betreuren. Had ooit één van ons kunnen bedenken, dat ons terrein aan den Kleiweg nog eens een van de plaatsen zou worden, waar de Duitscher zijn razzia-activiteit, zijn vernielzucht en zelfs zijn moordlust zou botvieren? Maar onze club blééf en temidden van de zorgen van den oorlog wist V.O.C. weer eens te toonen, dat goede clubgeest, toewijding  en sportiviteit in tijden van tegenspoed onverwoestbare activa zijn en het bestaan van een gezonde sportvereeniging niet uitsluitend afhangt van de klassen waarin gespeeld wordt. Onze cricketers wisten zich ondanks  

materiaalgebrek te handhaven en onze voetballers hebben met name in het laatste oorlogsseizoen met vuur, geduld en energie gewerkt. Zόό zelfs, dat wij allen, groot en klein, jong en oud, weer met een gevoel van trots vervuld waren V.O.C.er te zijn. Als wij hierin met onverwoestbaar optimisme blijven volharden, als wij den ouden V.O.C.-geest weten te handhaven en bereid blijven de noodige offers te brengen, wanneer wij doorgaan gezamenlijk te werken aan de versterking van de gezonde, levenskrachtige vereeniging, die V.O.C. in het verleden was en ondanks tegenspoed weer bleek te zijn, dan ben ik er zeker van, dat wij met vertrouwen de toekomst kunnen tegemoet gaan.

                                                                                                                              J.A. van Everdingen

 

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl