Buitengewone Algemeene Vergadering.

Op zaterdag 28 juni 1941
In Café “Belvéd─Śre” Noordsingel 39
Des namiddag 4 uur

De Voorzitter opent te 4.20 uur de vergadering en geeft de Secretaris gelegenheid de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke zonder op- of aanmerkingen worden gearresteerd. Hij neemt dan opnieuw het woord en deelt de vergadering mede, dat hij door zaken- zoowel als familieredenen daartoe gedwongen, het besluit genomen heeft af te treden als voorzitter der V.O.C. Hoewel het reglement het Bestuur machtigt, tussentijdsche wijzigingen in het bestuur zonder algemeene vergadering te regelen, meent hij in het belang der vereeniging te handelen door niet tot September a.s. te wachten en vindt hij de keuze van een voorzitter belangrijk genoeg om daarvoor een buitengewone algemeene vergadering te beleggen. Het Bestuur meent voor de plaats van voorzitter in Mr. J.A. van Everdingen de geschikte man gevonden te hebben en stelt dezen candidaat, doch vraagt aan de vergadering, of er misschien andere gegadigden zijn. Het stilzwijgen der aanwezigen is in deze welsprekend genoeg en onder luid applaus wordt Mr. J.A. van Everdingen benoemd tot voorzitter. De vrijgekomen plaats van vice-voorzitter wordt op voorstel van het Bestuur ingenomen door den Heer R.G. Ingelse, thans commissaris, eveneens onder luide bijvalsbetuigingen der vergadering. Waar het volgens de meening van het Bestuur gewenscht  is jongere krachten in het Bestuur op te nemen, stelt het voor J.P. v.d. Pool te benoemen als commissaris, met welk voorstel de aanwezigen eveneens accoord gaan. Hiermede zijn we gekomen aan de Rondvraag en deze bracht de  sensatie van den dag. De heer Vermeulen overhandigt den voorzitter een brief van het Gemeentebestuur van Hillegersberg, waarin wordt medegedeeld DAT WE ONS EIGEN TERREIN WEER MOGEN GEBRUIKEN. In principe mogen we weer op Woensdag en Zaterdagmiddag oefenen en ook de Zondagen is het te onzer beschikking benevens eenige avonden in de week. Onnoodig te zeggen, dat dit bericht met luid gejuich werd begroet. De voorzitter bedankt Raoul voor de onvermoeide pogingen, die hij heeft aangewend, om dit resultaat te bereiken. De Heer Vermeulen geeft een nadere toelichting. “Vrijgegeven”, zoo zegt hij, “is het veld nog niet, doch we mogen het gebruiken in overleg met de weermacht”. Hij doet een beroep op alle leden, de eigendommen der weermacht in alle opzichten te ontzien en beschadigingen te voorkomen. Hij wijst er op, dat de weermacht in geen enkel opzicht reden tot klagen mag hebben, daar we anders in den kortst mogelijken tijd weer moeten verdwijnen. Hij heeft zich persoonlijk garant gesteld, dat deze verplichtingen zullen worden nagekomen en verzoekt alle leden hem hierbij tot steun te zijn. De heer Ruychaver brengt den aftredenden voorzitter dank voor alles, wat hij voor de vereeniging heeft gedaan. Hij wijst er o.m. op dat, hoewel de voorzitter zelf nooit cricket beoefend heeft, hij altijd een open oog had voor de belangen van de cricketafdeeling. De heer Versteege dankt voor de vriendelijke woorden tot hem gericht. Hij merkt op, dat toen hij 20 jaar geleden in het Bestuur kwam, de mogelijkheden tot veranderingen zeer zeker aanwezig waren, doch dat hij gemeend heeft in den geest van voorgangers te moeten handelen en niet voetbalprestaties, doch goede vriendschap No. 1 te doen zijn. Hij brengt zijn dank uit aan de vele medebestuurders in den loop der jaren en wekt alle leden op, allen tezamen en ieder afzonderlijk de vereeniging te dienen, niet te mopperen, doch daadwerkelijk mede te werken aan een goede harmonie in de vereeniging. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 4.50 uur de vergadering , die door 41 leden, 8 juniores en 2 donateurs bezocht werd.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl