Wie brengt ons nieuwe leden?

Ge zit ongetwijfeld nog met de circulaire in uw hand van onzen onvolprezen scriba, die onlangs de elegante en zeer juiste opmerking lanceerde, dat het Bestuur vertrouwen heeft in de richting van ledenwerving. We doen niets liever dan deze tirade duchtig te onderstreepen. Voor een vereeniging als de onze – het momenteele ledenaantal moge, den ongunstigen tijd in aanmerking genomen, nog meevallen – is het van het grootste belang, dat het aantal krijgers gestadig wordt uitgebreid, vooral met jongeren. Een voetbalvereeniging is nu eenmaal een onderneming , waarvan het succes niet alleen afhangt van de capaciteiten harer leden, doch ook van haar jeugd. Vooral het laatste dient ment niet te onderschatten. Ware V.O.C. een toneelclub, dan zou het ons weinig kunnen schelen, of Klaas twintig, dan wel zestig jaar was. In het eerste geval zouden wij hem een rol geven als kantoorbediende,  die een tientje per maand verdient, in het andere geval zou hij even goed voldoen in zijn creatie als schorre kolonel. Zoo komen wij er toe, uwe medewerking in te roepen bij het werven van jonge leden voor onze vereeniging, waaraan wij voorzichtigheidshalve toevoegen, dat senioren en niet te vergeten donateurs evenzeer met open armen worden ontvangen. En aangezien V.O.C. een net clubje is, kunnen wij eventueele donatrices niet meer dan vriendelijk de hand reiken.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl