Van kleedhok tot clubhuis.

Een heele afstand tusschen kleedhok en clubhuis. Ik put dan ook uit den tijd, die men ,,den oertijd” van het voetbal noemt. Behalve de onvermijdelijke voetbal, was er zoo wat niet. De straat was ons terrein, aan de eene kant een paar dikke boomen, die als goalpalen dienst deden, aan de kant een paar stenen of kleedingstukken, ook als goalpalen in gebruik. Deklatten of koord, geen sprake van. En natuurlijk een gelegenheid, hok noemde je dat, om je te verkleden, was er eenmaal niet. Ja, een heel enkele maal gebeurde dit in een bokkenstal van een vriend. Hierin werd ook wel algemeene vergadering gehouden. In voetbalplunje, waarover een jas, verscheen men op ,,het veld”.  Dit was mijn eerste kennismaking met het voetbal-monster etc., maar het zou beter worden. Op dit ,,mooie veld”? kon men niet blijven. Na lang zoeken kregen we een aardig kaal gevreten schapenland en in de boerenschuur moesten wij ons verkleedden. Dit was een reuze verbetering voor dien tijd. Geklets over het al of niet aanschaffen van een petroleum kachel werd niet gedaan, van wege het ontbreken der duiten. Daarna speelde men een enkele maal op het beroemde Heuvelveld. 

De kleedgelegenheid in de onderaardsche gewelven van het café was zeer primitief. Om 4 uur was het er al donker. Verlichting zeer primitief. Oppassen voor de liefhebbers van je dierbare spullen, was de boodschap. Een onzer, niet speler, werd als het ware behangen met horloges en zijn zakken puilden uit van de andere schatten. Een verbetering was alweer dat men wat water kon verkrijgen. Toen deden we een reuzen sprong, op het ,,rooie dorp” werd n.l. een woning gehuurd, daar het gelukt was om een gedeelte van den Heuvel te mogen bespelen. De woning, was van een geheele reeks, waarboven een waterleiding, voorts een primitieven W.C. en boven de zolder. Een en ander ruimschoots voor ons doel voldoende. De goallat werd netjes in de goot opgeborgen en om toch vooral goede vriendjes te blijven met de buren enz., oefende een dezer het toezicht uit en hield ,,ons lokaal” schoon. Na den Heuvel werden wij mede bespelers voor het Schutterveld. Hier verhuurde ,,de dikke” een stuk van de kegelbaan als kleedgelegenheid. Door gordijnen en dergelijk moois was de kegelbaan in enkele kleedgelegenheden verdeeld. De toegang naar het veld ging door een poort en over een plank. Wat een heerlijke tijd is daar zoek gebracht. De dikke was nogal ondernemend van aard en ziet op het veld werd , voor dien tijd een mooie kleedgelegenheid getimmerd. In het midden een aardig lokaal met buffet en ter weerszijden3 lokalen, waarin een waschbak met waterleiding. In het gehuurde lokaal mocht men zooveel kastjes laten timmeren als men wilde. Dat dit een prachtige vereeniging was, behoef ik u wel nauwelijks te vertellen.  Een der vereenigingen maakte aldra een douche, n.l. een slang waaraan de sproeier  en de ingang afgesloten door een gordijn. Ik meen dus, dat die vereeniging de eerste in den lande was, die een douche had, dat wilde voor die dagen heel wat zeggen. Hierna ging het met die kleedgelegenheden steeds crescendo. Een enkele met buffet, waaruit bediend werd door een luikje. Verder had met 2 lokalen waarachter een waschinrichting met douche en de steeds nu ontbeerlijke W.C. U moet n.l. weten, dat onze vriend ,,de dikke” was verdwenen van het schutterveld en met hem het geheel getimmerte. De vereenigingen stichten toen voor zichzelf, de een mooier dan de andere, een prachtige kleedgelegenheid. En thans worden er tribunes gebouwd, hieronder bevinden zich de kleedgelegenheden met wasch- en douche inrichting voorzien van warm- en koud water en verder alle gemakken voor de heeren spelers. Ja zelfs een bestuurskamer en flink ontspanningslokaal ontbreken tegenwoordig evenmin. Wat nu de kleedgelegenheden van diverse tegenpartijen betreft, hierover zal ik maar zwijgen, want dan wordt mijn praatje te lang. Een woordje tot slot. Jongelui, zooals jelui zien, hebben jelui het tegenwoordig in alle calles veel beter. Breng dus je club weer ten spoedigst waar deze behoort, dan vervult gij de wensch van velen en in het bijzonder die van.

V.B.
Haarlem 18-3-‘30           

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl