Het veld.

Ik weet niet, of U de laatste weken een bezoek aan den Kleiweg gebracht hebt. Indien dit zoo is, zult U gezien hebben, dat ons eerste speelterrein na de behandeling, die het ondergaan heeft, er keurig uitziet en toch zeer zeker voor cricket geschikt is. Niet alleen, dat het voor cricket geschikt is, maar hoe verder wij in het seizoen komen, hoe beter het zal worden en wij zullen in September ook een schitterend voetbalterrein hebben, mooier dan wij misschien ooit gehad hebben. Indien u niet geweest bent, komt dan eens kijken naar het veld en ook naar de wedstrijden, die onze cricket-afdeeling daar speelt. U zult er geen berouw van hebben; het geheel ziet er gezellig uit. De bloemen, welke ons lid Th. Brans er het vorig jaar geplant heeft, staan in bloei en wij zijn er van overtuigd, dat U er een aangenamen dag zult doorbrengen. In het vorig nummer heeft onze cricketaanvoerder reeds verzocht, om mee te werken,dat de plannen van de Commissie, die door het Bestuur genoemd was om het veld in orde te brengen, zouden slagen. Velen van U hebben vergeten, aan dezen oproep in tastbaren vorm gehoor te geven. Mag ik U nog eens één en ander in herinnering brengen? Ook de aangeschafte maaimachine, welke grooter is dan wij ons eerst hebben voorgesteld, heeft een gat geslagen in de beschikbare fondsen. Het gironummer van den Secretaris/Penningmeester der Commissie, H. Wisbrun, is 2546. Ook vele kleintjes helpen, maar maakt deze kleintjes dan zoo groot mogelijk. Dus niet vergeten, onmiddellijk storten of overschrijven op Nr. 2546.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl