Nieuwe voorzitter.

Dr.  Ir.  L.G. Leen)  Versteege
21 januari 1895 – 27 juli 1966

• Ridder in de orde van Oranje Nassau
• V.O.C. lid sinds 1909
• Ere-Voorzitter 7 juli 1945
• Erelid V.O.C.  17 januari 1936
• Voorzitter V.O .C. 1933 - 1941
• Bestuurslid V.O.C.  23 juni 1920 - 28 Juni 1941
• Redacteur clubblad “Voor Onze Club” bij aanvang

Leen Versteege is in 1909 lid geworden van V.O.C. en is in zijn tijd een verdienstelijk en enthousiast voetballer geweest. Behalve bij onze lagere en veteranenelftallen was Leen Versteege vooral in de twintiger jaren een trouwe deelnemer bij en na afloop van onze wekelijkse wedstrijden op donderdagmiddag o.a. tegen Di Vito en zijn trouwe makkers. Bijzondere lichamelijke aanleg had hij niet, doch hij kende het spel door en door en tussen de diverse eerste elftalspelers, die destijds aan deze wedstrijden regelmatig deelnamen, viel hij geenszins uit de toon. Geen wonder, dat deze spelkenner bij uitnemendheid, met zijn scherpe en vaak humoristische kijk op zijn medemens, jarenlang een voortreffelijk lid van de elftalcommissie is geweest. Het is te betreuren, dat hij nooit gecricket heeft, want in deze mooie sport, waarin men met, “hersens" zo veel kan bereiken, zou hij het stellig ver hebben kunnen brengen. Maar veel meer dan op het groene veld heeft Leen Versteege achter de groene tafel uitgeblonken. Als boezemvriend van Dirk van Prooije, heeft deze V.O.C.-er in hart en nieren de door Dirk gevestigde V.O.C.-traditie volledig weten te handhaven en tijdens zijn langdurig bestuurslidmaatschap, waarvan bijna 10 jaar als voorzitter, in welke tijd ons clubblad tot stand kwam, waarvan hij lange tijd redacteur was, heeft hij V.O.C. onschatbare diensten bewezen.

 Leen Versteege was het prototype van een geslaagd Rotterdams zakenman en heeft zich naast zijn dagelijks werk en zijn toewijding aan V.O.C ook op andere maatschappelijke terreinen verdienstelijk gemaakt. Zo is hij onder andere curator en president-curator geweest van het Rotterdams Lyceum.  Hoewel hij altijd met verve het amateur karakter en vriendenclub van V.O.C. heeft verdedigd is hij van 1941 tot zijn overlijden ruim 25 jaar verbonden geweest aan Stadion Feijenoord N.V. als president-commissaris, waar hij in 1957 de eerste lichtinstallatie in werking liet stellen met de volgende woorden: “Het is iets wonderlijk, dat wij met zovelen deze avond bij elkaar zitten in deze duistere kuip. Om te laten zien met hoevelen wij zijn, nodig ik u uit allemaal een vlammetje te toveren uit uw aansteker of met een lucifer”. En toen gebeurde het: duizenden kleine lichtpuntjes wierpen hun schijnsel uit over 55.000 toeschouwers. Daarna lichtte een zee van licht op uit de vier lichtmasten.

Helaas is het hem niet gegeven geweest om de leeftijd van de allersterksten te bereiken.

Wat velen onder ons wellicht niet weten is dat zijn kleinzoons Leen, Henk en Rob Hennink nog immer aan V.O.C. verbonden zijn.

V.O.C. is aan deze hulpvaardige man met zijn bijzondere gaven van geest en hart, met zijn kwinkslagen en kostelijke humor, grote dank verschuldigd.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl