De Cricketcoach

Hoewel onze cricket-coach reeds eenige malen op ons veld is geweest, is het misschien niet geheel en al overbodig eenige woorden te schrijven over deze, voor onze cricketbewegingzoo belangrijke gebeurtenis. In de eerste plaats mag een woord van dank niet ontbreken aan diegenen, die daadwerkelijk toonden de cricketsport een goed hart toe te dragen, door het toezeggen van een grooter of kleiner bedrag, waardoor binnen enkele dagen het geld bijeen was, dat voor deze hopelijk vruchtdragende lessen benoodigd is.

Ook het welwillende gebaar van onze zustervereeniging Rood en Wit, die haar trainer op Zaterdagen verlof geeft naar Rotterdam te komen, mag hier dankbaar vermeld worden. Reeds nu is het merkbaar, dat de animo voor het cricket na het komen van Walker is toegenomen. Er zijn verschillende jongeren, die nu geregeld komen oefenen. Nu moet men zich niet voorstellen, dat een coach binnen een paar dagen goede cricketers uit den grond kan stampen. Coachen is een lastig en vaak vruchtbaar werk. En het hangt voornamelijk van den leerling af, of het eenig succes heeft. Zoolang niet de toekomstige cricketer den vasten wil heeft de aanwijzingen ter harte te nemen, is het een werk, dat beter onbegonnen blijft. Een cricketer moet zich nu eenmaal leeren bedwingen. Slagen die verkeerd zijn en waar bij het coachen de aandacht op gevestigd wordt, moeten ook wanneer de coach niet aanwezig is, niet meer toegepast worden. Alleen op deze wijze kan een goede stijl verkregen worden en al is een goede stijl ook niet alles, wat voor succes noodzakelijk is, het is de goede fundeering, waarop verder voortgebouwd kan worden. Dit is dan ook de voornaamste van onzen coach en daarom zijn het ook voornamelijk de jongeren, die van deze, hun door de anderen geschonken gelegenheid kunnen profiteeren. Nu moet men vooral aan het woord “jongeren” geen al te beperkte beteekenis toekennen, want de meeste onzer eerste elftalspelers zijn gelukkig nog jong genoeg om te kunnen profiteeren van de lessen van Walker, terwijl het oefenen op een goeden bowler altijd zijn waarde heeft. Wat het bowlen betreft, wil ik er nog op wijzen, dat de bowlers van onze eerste en tweede elftallen het goede werk zeer kunnen bevorderen door Zaterdagmiddags wat te bowlen, zonder zich natuurlijk al te zeer te vermoeien voor de wedstrijden van den volgenden dag. Een verzoek aan het bestuur van Walker mag ik hier nog wel herhalen; zorgt vooral voor behoorlijk materiaal en een betrouwbare pitch. Op een onbetrouwbaar wicket is coachen niet mogelijk, daar men een jong cricketer niet kan leeren vooruit te komen om een bal te spelen, als de kans bestaat dat een kort-gepitchte bal plotseling een gevaar oplevert voor het lichaam van den batsman. En nu is het woord aan de jongeren. Profiteert van de kans, die wij ouderen nooit gehad hebben.

F. RUYCHAVER.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl