De Brand

Al onze lezers zij n natuurlijk reeds lang op de hoogte gebracht van den zwaren brand, die op Zondag 9 September op ons terrein gewoed heeft en die tengevolge heeft gehad, dat ons restaurantgebouwtje tot den grond toe is afgebrand.

Hij, die er Zondag nog niets van wist, is ongetwijfeld ingelicht door de Maandagkranten. Het was n.l. het belangrijkste wat er den 9en September in ons beste vaderland voorviel: vandaar de groote notitie van den kant der pers. De oorzaak is geweest het springen van een petroleumtoestel en het droge hout was zulk goed voedsel voor de vlammen, dat er niet aan te denken viel ook maar iets te redden. Te blusschen wel! Eerst met één spuit en toen dat niet genoeg bleek, werd er nog een aangezet. ’t Is anders niet alles om als V.O.C.-er een clubbezitting in brand te zien staan en daar dan vijf minutenlang met een heel klein straaltje modder op te zien spuiten. Helaas, het is de brandweer niet gelukt een gedeelte ook maar te behouden. Gebouwtje met inventaris zijn beiden weg, ten dele slechts verzekerd. Dadelijk zijn door het bestuur maatregelen getroffen voor den bouw van een nieuw restauratiegebouw en tevens zijn de fouten, die aan het oude kleefden, herzien. Teekening en bestek werden gemaakt, door vijf firma’s werd ingeschreven en laagste inschrijver de Fa. Gort en Vink zal nu in den kortst mogelijken tijd een nieuw frisch gebouwtje doen verrijzen. Dat het een langeren levensduur moge hebben is de wensch van BRANDWEERMAN

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl