Atletiekwedstrijden

Aan de werkende Leden.
De onderlinge athletiek-wedstrijden op 31 Augustus 1921, hadden een zoo aangenaam verloop, dat het Bestuur voorgelicht door de Athletiek-Commissie thans weer een beroep doet op Uw aller medewerking tot het welslagen van onzen “V.O.C. dag”. Wat betreft de indeeling, regeling, kortom alles wat dezen dag betreft, geeft zij gaarne haar taak over aan onze A.C.
HET BESTUUR

Mededeelingen van de A.C.
Wij willen op ’t oogenblik, nu het reeds te laat is om u te overtuigen van het groote nut der athletiek voor een “Voetballer die wat worden wil”, maar ook voor hem “die wat blijven wil”, op dit gebied, U alleen opwekken te toonen, dat gij ’t streven van uw A.C. op prijs stelt, die zoo gaarne V.O.C. naar voren wil brengen. De A.C. behoeft geen dank voor hare bemoeiigen; een drukbezochte athletiek-avond is haar belooning. De tijd, die ons nog scheidt van 31 Augustus, moet benut worden om u voor te bereiden voor de verschillende wedstrijden.

Er moet hard gewerkt worden, het programma is uitgebreid, maar…… de A.C. is als op ’t belang van V.O.C. aankomt, niet voor een kleintje vervaard. Wij geven een programma, waaruit ieder, jong en oud, lenig en stram, vlug en lui, dun en dik, wat halen kan van zijne gading. Wilt gij ’t ons gemakkelijk maken alle voorbereidingen te treffen, waardoor ge verzekerd zijt, van een regelmatig verloop der wedstrijden, zendt van voor 15 Augustus uw deelnemingsbiljet in aan J. van Rantwijk, Mathenesserdijk 24b, tot 8 Aug. Slingelandstr. 20e, den Haag.

Allo dan….. zoekt uit en …… aan den slag.

PROGRAMMA.
Vijf-kamp voor den leeftijd van 17 jaar en ouder
1.     100 M. Hardloopen.
2.     Verspringen.
3.     Hoogspringen.
4.     Bal-ingooien.
5.     Bal-dribblen.
Voor elk onderdeel een persoonlijke prijs.
Voor ’t totaal meerdere prijzen.

Drie-kamp voor 15- en 16-jarigen.
1.     80M. Hardloopen.
2.     Verspringen.
3.     Bal-dribblen.

Drie-kamp voor 12, 13 en 14 jaar.
Als boven voor 15 en 16 jaar.

Drie-kamp voor 17 jaar en ouder.
1.     400 M. Hardloopen.
2.     Speerwerpen.
3.     Kogelstooten. (7.25 K.G.)

Estafette-loopen.
Veteranen contra Juniors 4 X 100 M.

Estafette-Loopen.
Elftal-Ploegen.

Persoonlijke Wedstrijd.
1.     Cricketbal ver werpen.
2.     Zuivere inwerp op ’t wicket.

Alléén 1e en 2e elftal Cricket, andere deelnemers te beoordelen door de Cricket-Commissie.

Indien er animo bestaat, wil de A.C. ook gaarne enkele wedstrijden inrichten voor de kinderen onzer leden, jongens en meisjes tot den maximum leeftijd van 13 jaar – minimum 8 jaar. Den betrokken ouders verzoeken wij dan opgave.

Rotterdam, Juli 1922.
De Athletiek-Commissie.
J. VAN RANTWIJK.
J. SNIKKERS
G. J. VAN TONGEREN Jr.

P.S. Mededeeling der Athletiek-Commissie. Voor den op den 31 Augustus a.s. te houden V.O.C.-dag zijn door verschillende leden reeds prijzen beschikbaar gesteld. Wie volgt?
De Athlet. Comm.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail archief@voc-rotterdam.nl