De eerste steen.

In het contract met de aannemer heeft deze zich uitdrukkelijk van het leggen van bovenvermeld object gedistancieerd. Hij heeft nl. geen leggers in zijn dienst. Wij zelf zullen hem de helpende hand moeten reiken omdat hij anders bij het metselen van de volgende 6999 stenen wordt geremd. Waar zou hij zijn tweede steen moeten metselen als hij hem niet op de eerste zou kunnen leggen. Hij kan hem toch niet in de lucht hangen.

Dat er geholpen moet worden staat dus vast. De moeilijkheid is echter: wie moet het doen. U zult zeggen we hebben genoeg prominenten in de vereniging die zo’n varkentje met gemak kunnen wassen. De feiten liggen jammer genoeg anders. Bij een psycho-technisch onderzoek op het landbouwkundig proefstation is nl. tot onze grote ontsteltenis gebleken, dat juist de prominenten volledig van de leg zijn. We zitten dus in een impasse.

Als U wilt kunt U ons daaruit helpen. Het enige wat U hebt te doen is een bijdrage te storten op girorekening 60520 van onze penningmeester A. Terwiel met vermelding “1e steen”. Voor elke gulden die U bijdraagt wordt een steen voor U gereserveerd. Van het totaal aantal stenen dat op deze wijze wordt verkocht zal door loting één steen als de 1e steen worden aangewezen. Door verhoging van Uw bijdrage vergroot U dus de kans dat U de 1e steen hebt gekocht en moogt leggen. In het bijzonder de ouders van de junioren zouden wij willen opwekken ons op de vorenomschreven wijze te steunen. Wij zouden het nl. erg leuk vinden als de 1e steen door één van onze jongeren zou worden gelegd. Wil deze actie echter slagen dan zullen ook de ouderen onder ons een kansje moeten wagen. Wij hopen dat onze penningmeester met giften wordt overstelpt zodat wij bij de opening van het clubhuis ook over een redelijk goede inventaris zullen beschikken. De Bouwcommissie.

P.S. In het volgend orgaan zullen wij de namen van de leden, die tot heden hebben bijgedragen publiceren. Volledige verantwoording van het bouwfonds geschiedt in het september-nummer.

“Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter inhoud tegenkomen waarop u meent auteursrecht te hebben, neem dan contact met ons op via e-mail webredactie@voc-rotterdam.nl